niedziela 3 marca 2024     Kunegunda, Maryna, Tycjan
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Zarząd województwa o strategii rozwoju
Trwają konsultacje rządowego projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. 22 stycznia Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął stanowisko w tej sprawie, w którym formułuje uwagi do dokumentu. Zwrócono w nim uwagę m.in. na zwiększenie centralizacji w polityce regionalnej, brak sprecyzowania roli strategii ponadregionalnych oraz brak rozwiązań umożliwiających skuteczne finansowanie polityki regionalnej. Poniżej treść stanowiska.

1. Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR2030) trafnie formułuje wyzwania dla polityki regionalnej. Kwestie demograficzne, innowacyjności, kapitału ludzkiego i społecznego, infrastruktury technicznej i społecznej, spójności terytorialnej czy efektywności zarządzania są przy obecnych uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych kluczowe i wymagają interwencji w ramach polityki regionalnej. Powinny być one jednak uzupełnione i uspójnione z celami i kierunkami działań wskazanymi w części programowej np. w kwestiach związanych ze starzeniem się społeczeństwa, zmianami na rynku pracy (migracje zarobkowe) czy zmianami klimatu i zanieczyszczeniem środowiska.

2. Niepokojące jest zwiększenie centralizacji w polityce regionalnej. Projekt KSRR2030 w wielu miejscach zapowiada rosnącą rolę rządu w kształtowaniu polityki regionalnej na poziomie subregionalnym, a nawet lokalnym oraz tworzenie nowych struktur centralnych. Jest to widoczne chociażby w zamiarze powołania Centrum Wsparcia Doradczego czy w planowanym mechanizmie Porozumień Terytorialnych, które dopuszczają zawieranie uzgodnień pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego z pominięciem szczebla wojewódzkiego. Jest to niespójne z przywołaną w projekcie zasadą subsydiarności oraz określoną w ustawie o samorządzie województwa odpowiedzialnością samorządu województwa za prowadzenie polityki rozwoju województwa. Proces ten powinien odbywać się w uzgodnieniu z samorządami województw i z uwzględnieniem ustaleń strategii rozwoju województwa.

3. Nieuzasadnionym przejawem centralizacji jest również zamierzenie utworzenia programu skierowanego do najsłabszych gospodarczo obszarów (Program 2020+) zarządzanego z poziomu krajowego. Ze względu na złożoność i specyfikę regionalną, a nawet lokalną problemów występujących na terenie różnych województw, skuteczniejsze byłoby przyporządkowanie do RPO realizowanych

w województwach, w których zdiagnozowane zostały takie obszary (gminy), dodatkowej, dedykowanej alokacji środków na ich wsparcie. Potwierdzeniem tej tezy mogą być uwagi zgłaszane przez przedstawicieli miast średnich z województwa lubuskiego, które wskazują na nie zawsze trafnie ukierunkowaną ofertę w ramach realizowanego z poziomu centralnego wsparcia dla miast średnich.

4. Zwiększenie nacisku na wzmacnianie szans rozwojowych obszarów słabszych gospodarczo (w tym miast średnich i małych) jest słuszne. Nie powinno to jednak wykluczać dalszego istotnego wsparcia dla funkcji miast wojewódzkich, które są kluczowe dla konkurencyjności regionów („motory rozwoju”). Ograniczenie OSI obligatoryjnych wyłącznie do obszarów zmarginalizowanych i tracących funkcje, które zauważyć można w projekcie KSRR2030 może okazać się nieefektywne. Wsparcia wymagają szczególnie mniejsze miasta wojewódzkie, niebędące metropoliami jak Gorzów Wlkp. i Zielona Góra, które wykazują deficyty w innowacyjności, sferze B+R, szkolnictwie wyższym i innych funkcjach metropolitalnych, a które pełnią funkcję biegunów konkurencyjności regionów (w KSRR2030 brakuje analizy zróżnicowania miast wojewódzkich). Wobec powyższego, Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) określone jako obligatoryjne należy uzupełnić o miasta wojewódzkie, zgodnie z zapisami

w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w części „Wyzwania rozwojowe miast”.

5. Projekt KSRR2030 nie precyzuje roli strategii ponadregionalnych, takich jak Strategia Rozwoju Polski Zachodniej. Słusznie zaakcentowano konieczność wzmacniania współpracy i zintegrowanego podejścia do rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym, ale ogólne zapisy są niewystarczające. KSRR2030 powinna wprost określać konkretne instrumenty realizacji projektów wskazanych w strategiach ponadregionalnych i ich wsparcia np. jako projektów pozakonkursowych lub w formie preferencji w ramach krajowych programów operacyjnych.

6. Z zastrzeżeniem uwag zgłoszonych w punkcie 3, w przypadku utrzymania Programu 2020+ zarządzanego z poziomu centralnego, powinien on obejmować zasięgiem wszystkie gminy zdiagnozowane jako zmarginalizowane. Przeważająca część Programu 2020+ zaproponowana w projekcie KSRR2030, ma być zaadresowana do obszarów, które korzystać będą mogły również z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (dublowanie wsparcia). Jednocześnie wiele gmin o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej m.in. zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego, przy tak zaplanowanej interwencji nie będzie miało możliwości skorzystać z żadnego dedykowanego wsparcia z poziomu krajowego. W projekcie uwzględnić należy ponadto zaktualizowane dane wskazujące obszary problemowe, zgodnie z przygotowanym na potrzeby Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju raportem z 2018 r. (mapa OSI obligatoryjnych powinna być corocznie aktualizowana).

7. Proponowany w projekcie KSRR2030, układ Obszarów Strategicznej Interwencji pomija znaczną część zachodniej Polski, w której również występują problemy rozwojowe, zdiagnozowane w rządowej Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Wskazać należy na specyfikę zachodniego pogranicza i konieczności jego wsparcia, w kontekście sąsiedztwa z silnym partnerem niemieckim. Współpraca transgraniczna, ale również konkurencja i zagrożenie wysysania zasobów przez podmioty z Niemiec, w pełni uzasadniają potrzebę osobnego Programu dla Polski Zachodniej. Wsparcie zachodniego pogranicza, służące utrzymaniu spójności terytorialnej państwa, uznać można wręcz jako polską rację stanu.

8. Pozytywnie ocenić należy utrzymanie dotychczasowego mieszanego systemu implementacyjnego polityki regionalnej opartego o regionalne programy operacyjne zarządzane przez samorządy województw i programy krajowe zarządzane przez rząd. Regiony udowodniły skuteczność w zarządzaniu funduszami UE, czego dowodem są zatwierdzone przez Komisję Europejską sprawozdania z realizacji regionalnych programów operacyjnych w perspektywie 2007-2013.

9. Realizacja kontraktu terytorialnego przez stronę rządową nie spełnia przypisanej mu roli efektywnego instrumentu polityki regionalnej. KSRR2030 powinna wprost określać, że proponowany nowy kontrakt terytorialny będzie prawną podstawą realizacji zidentyfikowanych przedsięwzięć, uzgodnionych pomiędzy rządem a samorządem województwa, również do realizacji w województwie w ramach krajowych programów operacyjnych.

10. Ważne dla skutecznej realizacji polityki regionalnej będzie zapowiadane zwiększenie znaczenia instrumentów rozwoju realizowanych ze środków krajowych, w ramach polityk sektorowych (resortowych) ukierunkowanych terytorialnie. Podstawową słabością wdrożenia tego podejścia zaplanowanego w KSRR2030 będzie jednak fakultatywność proponowanego kontraktu sektorowego, szczególnie, że ma on być głównym instrumentem dotyczącym kontraktowania środków krajowych pozostających w dyspozycji ministerstw na politykę regionalną. Dokument powinien wskazywać co najmniej obligatoryjne dziedziny, w których środki w ramach programu sektorowego zostaną zakontraktowane regionalnie.

11. Kwestie planowania przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym oraz jego integracji z planowaniem społeczno-gospodarczym potraktowano marginalnie. Wśród projektów strategicznych KSRR2030 brak jest wyszczególnionego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju projektu dotyczącego tej integracji.

12. W projekcie KSRR2030 brakuje wskazania konkretnych rozwiązań (rozwinięcia projektu strategicznego Racjonalny system finasowania jst), które umożliwią skuteczne finansowanie polityki rozwoju przez JST w przyszłości. Wygenerowanie większych środków na ważne dla regionu projekty będzie niezbędne ze względu na zmniejszenie udziału środków unijnych po 2020 roku. Samorząd województwa, jako rzeczywisty kreator polityki regionalnej, powinien zyskać możliwość jej skutecznego finansowania poprzez znaczne zwiększenie udziału w podatkach PIT i CIT.

LUM

27 stycznia 2019 13:44, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Uwaga taksówkarze
Komunikat dotyczący ważności licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie ... <czytaj dalej>
Smutny obraz infrastruktury transportowej północy województwa
Publikujemy fragmenty nadesłanego Stanowiska Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców z dnia 30.01.2024 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Niestety, ... <czytaj dalej>
Ważne konsultacje. Kto pierwszy, ten lepszy
Konsultacje w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Ministerstwo Finansów przedstawia harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Konsultacje ... <czytaj dalej>
Do wzięcia niemal 40 mln euro
Północ Lubuskiego sięga po unijne wsparcie. Stawką jest blisko 40 mln euro. - To ostatnie spotkanie z cyklu, ale... ostatni będą ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Polonez" Szkoła Kierowców

ul. Czereśniowa 6, Gorzów Wlkp.
tel. 95 732 13 21
branża: Nauka jazdy - kursy, szkolenia <czytaj dalej>
"Red Coffee" S.C. Iwona Lotko Henryk Śmigórski

Wełniany Rynek 10 a b, Gorzów Wlkp.
tel. 606 628 170
branża: Bary <czytaj dalej>

Dramat Andryki
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” bchodzony jest 1 marca. W tym ... <czytaj dalej>
Marek Piechocki z wyróżnieniem i dyplomem za całokształt
Doroczne nagrody literackie, czyli Wawrzyny Lubuskie rozdane. Gorzowski twórca i nasz ... <czytaj dalej>
Edukacja alternatywna
Wczoraj Przemek Staroń wręczył ministrze Barbarze Nowackiej „Nie jesteś skazanx ... <czytaj dalej>
Ukryli je w żywności
KAS zatrzymała narkotyki. Były ukryte w pojemnikach z żywnością. Funkcjonariusze z ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« marzec 2024 »
P W Ś C P S N
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Kultura nam się opłaca
Różnie można mówić o Gorzowie i na co dzień głosów narzekania nie brakuje, ale jeśli chodzi o kulturę, nie mamy się czego wstydzić. I choć jest wielu, którzy powtarzają, że ... <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>
Między strachem a wolnością
„Między strachem a wolnością”. To temat konkursu, do udziału w <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 4baa.jpg
admin ego:
Bo nie krzyczała...
Bo nie krzyczała… nikt nie pomógł Lizie zgwałconej i zaduszonej ... <czytaj dalej>
admin ego:
Nad Glommą
W ubiegłorocznym planie nie zakładaliśmy wyjazdu do Norwegii, pojawił się ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Filiżanka kawy lub dwie
Czy wiesz, że filiżanka kawy może zdziałać więcej niż tylko ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Wystarczą dane
Oszuści nie muszą wcale kraść portfela. Wystarczy, że zdobędą Twoje ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_3739:
W PRL były sprawne połączenia wszystko było połączone i torami i pksami. To są zaniedbania jakies <czytaj dalej>
Anonim_3739:
Ale po co do Szczecina jak i myśli orzą bardzo sprawnie i szybko kursuje PKS.

Jak tam dojeżdżałem na egzaminy to w 50 minut byłem ju <czytaj dalej>
Marek z Rybakowa:
Dla Gorzowian ważniejsza jest elektryfikacja linii Krzyż - Kostrzyn i reaktywacja linii do Szczecina przez Myślibórz .Do Zielonej nie ma po co ... <czytaj dalej>
Anonim_3739:
Czy jest takie zapotrzebowanie pasażerów?
Czy tylko fani komunikacji kolejowej lobbują że by im sie takie coś marzyło?

Mieszkam <czytaj dalej>
Anonim_1513:
Nooo, rewelka!
Z.M.P. <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej