poniedziałek 4 marca 2024     Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Niedostateczny za nadzór nad kulturą
eGorzowska - 4613_3h44jQzo9QFSHKKogyLq.jpgPrzedstawiamy Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Gorzowie z 12 listopada 2013 r.w sprawie sytuacji finansowej w MCK w 2012 r.

Analiza sytuacji finansowej w MCK w 2012r. – wnioski pokontrolne z grudnia 2012r.
Komisja Rewizyjna pracowała na podstawie planu pracy od 26 lutego do 12 listopada 2013 r. na dziewięciu posiedzeniach.

W postępowaniu wyjaśniającym przeprowadzonym przez Komisję Rewizyjną udział wzięli zaproszeni:
1. Alina Nowak – wiceprezydent Gorzowa Wlkp.,
2. Dorota Janczewska – b. dyrektor MCK,
3. Janusz Rutkowski – główny specjalista Wydziału Audytu i Kontroli UM,
4. Joanna Żurawicz – główny specjalista Wydziału Audytu i Kontroli UM,
5. Ewa Jackowiak – b.(zwolniona dyscyplinarnie) księgowa w MCK,
6. Grzegorz Dera – główny księgowy w MCK,

Zaproszenie Komisji zignorowała p. Ewa Pawlak – dyrektor Wydziału Kultury i Promocji.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że:

1. Po wielu publikacjach prasowych informujących o nieprawidłowościach w MCK oraz protestach organizacji zawodowych i artystycznych, Prezydent Miasta nie podejmował żadnych działań.

2. Formalne zawiadomienie do władz miasta o nieprawidłowościach w Miejskim Centrum Kultury wpłynęło od księgowej tej instytucji p. Ewy Jackowiak, za co przez dyrektora została ukarana dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy.

3. W sprawie księgowej prowadzonej przez dyrektora MCK Prezydent Miasta nie skorzystał z uprawnień nadzorczych.

4. W trakcie pracy Komisji Rewizyjnej (4 marca) kierowanie MCK objęła nowa dyrektor.

5. Kontrola zarządzona przez Prezydenta Miasta, przeprowadzona przez pracowników Wydziału Audytu Wewnętrznego Kontroli i Analiz (listopad 2012 – styczeń 2013) objęła łącznie dziesięć zagadnień i stwierdziła wiele nieprawidłowości, m.in.
 • przekazywanie składek ZUS w kwotach innych niż deklarowane i po terminie,
 • brak możliwości rozliczenia używania pojazdów prywatnych do celów służbowych,
 • niewłaściwe rozliczanie abonamentów rachunków telefonicznych – nie rozliczano przekroczeń abonamentu,
 • od kilku lat nie wykonuje się zaleceń pokontrolnych PSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku głównego MCK – w 2011 r. nakazano natychmiastowe wyłączenie z użytkowania II piętra budynku. Nie wykonano 15 innych nakazów, a ich wykonanie, na wniosek MCK, prolongowano na kolejne terminy w 2012 i 2013 r. Wydano warunkowe zezwolenie na użytkowanie obiektu.
 • w obszarze zamówień publicznych na usługę oświetlenia i nagłośnienia.
 • wypłat świadczeń urlopowych z naruszeniem ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • wypłacanie wynagrodzeń w terminie niezgodnym z Regulaminem Pracy,
 • nieprawidłowości w zakresie dysponowania funduszami MCK wypłacanymi dyrektorowi w formie zaliczek na cele związane z bieżącą działalnością MCK,
 • nieterminowe realizowanie należności z faktur, co powodowało konieczność zapłaty wysokich odsetek (protokół kontroli w materiałach postępowania).
6. Za zgodą Prezydenta Miasta MCK dokonał zakupu dodatkowego sprzętu, dwóch skrzyń (na mikser i mikrofony) za kwotę blisko 9. tys. zł. Dostawcą była firma Roy Sound, której wcześniej powierzono usługę oświetlenia i nagłośnienia.

7. Koszty obsługi imprez – oświetlenie, nagłośnienie w latach 2010 – 2012 przedstawiały się następująco:
 • 2010 – koszt wynagrodzenia pracownika MCK, specjalisty ds. obsługi urządzeń elektroakustycznych wynosił 49.503,64 - umowy cywilnoprawne 24.428,50. Razem 73.932,14. Obsługa zlecona firmom zewnętrznym 58.003,10. Łącznie 131.935,20
 • 2011 do 30.06. – koszt wynagrodzenia pracownika MCK, specjalisty ds. obsługi urządzeń elektroakustycznych wynosił 23.108,49 - umowy cywilnoprawne 21.478,91. Razem 44.587,00. Obsługa zlecona firmom zewnętrznym od 1.07.2011 117.971,21 (w tym Roy Sound: 19.741,50 za obsługę techn i konserwację.W wykazanych 8 dniach pracy i 2. bez wskazania daty, łącznie 48.385,74 za jw. oraz najem sprzętu i inne) w 2011 r. Łącznie 162.558,21
 • 2012 – inne firmy zewnętrzne 8.200,00 - Roy Sound - za obsługę techniczną i konserwację sprzętu (w 39 wykazanych dniach pracy, w tym w 6 przypadkach bez wskazania konkretnej daty usługi) 56.580,00 - wynajem sprzętu estradowego 18.019,50 - inne 3.560,00. Łącznie 78.159,50.
8. Wydaje się, że pozostawienie etatu specjalisty ds. obsługi urządzeń elektroakustycznych w 2011 r. byłoby korzystniejsze od zatrudnienia firmy zewnętrznej.

9. Kontrolę zasad przejmowania i wykorzystywania sprzętu przez firmę Roy Sound (oświetlenia i nagłośnienia), należącego do MCK, dokonywał jeden kontroler p. Janusz Rutkowski przy udziale pracowników MCK, w tym czasie drugiej osobie polecił wykonywanie innych czynności kontrolnych – podpisy na protokole potwierdzają wspólne wykonanie kontroli. Zatem audyt w tym zakresie nie był pełny.

10. Wobec stwierdzenia tak wielu nieprawidłowości w funkcjonowaniu MCK Prezydent Miasta przyjął rezygnację dyrektora z zajmowanego stanowiska.

11. Wobec sygnalizowanych nieprawidłowości, dyrektor Wydziału Kultury i Promocji p. Ewa Pawlak oraz wiceprezydent p. Alina Nowak, powierzony nadzór wykonywały w sposób niedostateczny.
12. Nowej dyrektor MCK p. Sylwii Beech powierzono obowiązki (na 3 lata).

Wnioski:
1. W świetle stwierdzonych wielu nieprawidłowości, budzi wątpliwości zatrudnienie byłej dyrektor MCK w strukturach Urzędu Miasta.

2. Brak jednolitych zasad określających dysponowanie powierzonymi dyrektorom jednostek komunalnych funduszami publicznymi, uzasadnia wydanie stosownych regulacji organizacyjnych w celu ujednolicenia postępowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych podległych Prezydentowi Miasta.

3. Wykonywane kontrole przez pracowników Wydziału Audytu i Kontroli zlecone przez Prezydenta Miasta winny w swoim przebiegu i efekcie zmierzać do najszerszego zbadania funkcjonowania kontrolowanej jednostki, w taki sposób, aby wynik był możliwie najbliższy obiektywnemu i rzeczywistemu stanowi rzeczy.

Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości nie mogą pozostać niewyjaśnione.


4. Zaleca się Prezydentowi Miasta wyjaśnienie okoliczności zaangażowania w/w firmy zewnętrznej, a wobec stwierdzenia nieprawidłowości, podjęcie stosownych kroków.

Marek Surmacz
przewodniczący Komisji Rewizyjnej

28 listopada 2013 19:37, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


Fragmencik mojego - w innym miejscu, przed ponad rokiem - pisania:

Na nasze szczęście, w kończącym Strategię punkcie V p.t. Wdrażanie i monitoring, znalazły się zapisy:.
„/.../ Wydział Kultury jest odpowiedzialny za opracowywanie rocznych raportów ze stanu realizacji strategii. Roczny raport będzie opracowywany w ostatnim kwartale każdego roku i przedkładany Komisji Rady Miasta właściwej do spraw kultury oraz upubliczniany w oficjalnym serwisie internetowym miasta Gorzowa.
Strategia podlega procesowi aktualizacji w związku ze zmieniającym się otoczeniem, uwarunkowaniami prawnymi, gospodarczymi i społecznymi.
Wydział Kultury dokonuje analizy zapisów strategii w cyklach trzyletnich, proponując uzasadnione aktualizacje. Wszelkie zmiany dokumentu Strategii rozwoju kultury w Gorzowie będą przyjmowane w drodze uchwały Rady Miasta."

Tak więc nadzieja na zmiany - jeszcze teraz i w przyszłości - jest.

Może jest więc tak, że my tutaj psioczymy na milczenie Urzędu, a urz ednicze młyny pomału, wytrwale mielą jednak i pod koniec tego roku Wydział Kultury i Promocji UM - zgodnie z zapisami Strategii - pokusi się o całościową ocenę i przedstawi wnioski i propozycje na przyszłość?
W coś trzeba wierzyć...
bytek, 30.11.2013, 05:46, 83.23.133.132 ##

To co przedstawiłem powyżej tylko pozornie - moim zdaniem - nie ma z powyższym artykułem związku...
bytek, 30.11.2013, 05:48, 83.23.133.132 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Uwaga taksówkarze
Komunikat dotyczący ważności licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie ... <czytaj dalej>
Smutny obraz infrastruktury transportowej północy województwa
Publikujemy fragmenty nadesłanego Stanowiska Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców z dnia 30.01.2024 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Niestety, ... <czytaj dalej>
Ważne konsultacje. Kto pierwszy, ten lepszy
Konsultacje w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Ministerstwo Finansów przedstawia harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Konsultacje ... <czytaj dalej>
Do wzięcia niemal 40 mln euro
Północ Lubuskiego sięga po unijne wsparcie. Stawką jest blisko 40 mln euro. - To ostatnie spotkanie z cyklu, ale... ostatni będą ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Rarytas" Sklep Cukierniczy Ewa Stadnicka

ul. Bolesława Chrobrego 34, Gorzów Wlkp.
tel. 95 722 86 95
branża: Cukiernie, cukiernicze sklepy <czytaj dalej>
"Tomex" Tomasz Młynarczyk

ul. DunikowskiegoGorzów Wlkp.,
tel. 608 515 189
branża: Bary <czytaj dalej>
Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.

ul. Okrzei 42, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 17 37
branża: Szkoły - pomaturalne i policealne <czytaj dalej>

Dramat Andryki
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” bchodzony jest 1 marca. W tym ... <czytaj dalej>
Ponad tona tytoniu
KAS zatrzymała 1,3 tony tytoniu. Lubuska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała ... <czytaj dalej>
Życzenia dla pani Ludmiły
Ludmiła Żołnierkiewicz mieszka w Gorzowie od 1946 roku. W piątek ... <czytaj dalej>
Marek Piechocki z wyróżnieniem i dyplomem za całokształt
Doroczne nagrody literackie, czyli Wawrzyny Lubuskie rozdane. Gorzowski twórca i nasz ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« marzec 2024 »
P W Ś C P S N
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Kultura nam się opłaca
Różnie można mówić o Gorzowie i na co dzień głosów narzekania nie brakuje, ale jeśli chodzi o kulturę, nie mamy się czego wstydzić. I choć jest wielu, którzy powtarzają, że ... <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>
Między strachem a wolnością
„Między strachem a wolnością”. To temat konkursu, do udziału w <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - image075.jpg
admin ego:
Na granicy
Most Svinesund to most przerzucony nad odnogą Oslofjordu, przez środek ... <czytaj dalej>
admin ego:
Bo nie krzyczała...
Bo nie krzyczała… nikt nie pomógł Lizie zgwałconej i zaduszonej ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Filiżanka kawy lub dwie
Czy wiesz, że filiżanka kawy może zdziałać więcej niż tylko ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Wystarczą dane
Oszuści nie muszą wcale kraść portfela. Wystarczy, że zdobędą Twoje ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_3739:
W PRL były sprawne połączenia wszystko było połączone i torami i pksami. To są zaniedbania jakies <czytaj dalej>
Anonim_3739:
Ale po co do Szczecina jak i myśli orzą bardzo sprawnie i szybko kursuje PKS.

Jak tam dojeżdżałem na egzaminy to w 50 minut byłem ju <czytaj dalej>
Marek z Rybakowa:
Dla Gorzowian ważniejsza jest elektryfikacja linii Krzyż - Kostrzyn i reaktywacja linii do Szczecina przez Myślibórz .Do Zielonej nie ma po co ... <czytaj dalej>
Anonim_3739:
Czy jest takie zapotrzebowanie pasażerów?
Czy tylko fani komunikacji kolejowej lobbują że by im sie takie coś marzyło?

Mieszkam <czytaj dalej>
Anonim_1513:
Nooo, rewelka!
Z.M.P. <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej