czwartek 29 lutego 2024     Lutosław, Roman, Teofil
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej
Na ostatniej konferencji Urzędu Miasta przedstawiono Uchwałę Budżetową na rok 2013. Oto jej uzasadnienie.

Zgodnie z art. 52 Ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) ustalone w projekcie na 2013 rok dochody i przychody stanowią prognozę ich wielkości, a wydatki oraz łączne rozchody stanowią ich nieprzekraczalny limit.

Na rok 2013 wyszacowane zostały dochody miasta zgodnie ze źródłami przewidzianymi w Ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) W uchwale nie ujęto dochodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi co jest następstwem powierzenia prowadzenia tego zadania przez Związek Celowy Gmin MG-6. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XXII/234/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Celowego Gmin MG-6 do zadań Związku należy wspólne z innymi członkami Związku planowanie i wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska w dziedzinie gospodarki odpadami.

Projekt budżetu sporządzony został w pełnej szczegółowości zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr LXXX/1236/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Gorzowa Wlkp. zmienionej Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXXV/1313/2010 z 10 listopada 2010 r., Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XX/191/2011 z 26 października 2011 r., Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XXXVII/417/2012 z 7 listopada 2012 r.

Szacuje się uzyskanie w roku budżetowym 2013 dochodów w wysokości 451.821.154 zł, w tym:
a. dochody bieżące 431.960.570 zł
b. dochody majątkowe 19.860.584 zł
Przewiduje się uzyskanie dochodów z podatków i opłat w wysokości 87.073.081 zł.
Szacunek dochodów uwzględnia podwyższone stawki w podatku od nieruchomości oraz obniżenie niektórych stawek w podatku od środków transportowych,
 • dochodów z gospodarowania majątkiem miasta w kwocie 19.757.197 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 12.720.000 zł, z tytułu sprzedaży gruntów, nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 111.917.688 zł. W projekcie budżetu przyjęto dochody z tytułu udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w kwocie 104.900.688 zł oraz w podatku od osób prawnych CIT w kwocie 7.017.000 zł,
 • dochodów z dotacji w kwocie 60.038.250 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na wydatki majątkowe w kwocie 3.000.000 zł na realizację zad. in. „ Przebudowa ul. Kobylogórskiej – etap I”
 • dochodów z subwencji ogólnej w kwocie 143.980.120 zł, w tym część oświatowa 135.338.536 zł,
 • dochodów z pomocy zagranicznej i z budżetu państwa w wysokości 6.555.147 zł,
Prognozuje się uzyskanie dochodów majątkowych w kwocie 4.067.884 zł z następujących tytułów:
 • refundacji wydatków poniesionych na zadanie „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.” 690.612 zł
 • refundacji wydatków poniesionych na zadanie „ Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne” 314.258 zł
 • refundacji wydatków poniesionych na zadanie „Budowa Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska” 2.989.201 zł
 • refundacji wydatków poniesionych na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.” 73.813 zł
Ponadto szacuje się otrzymanie dochodów bieżących związanych z realizacją następujących projektów:
 • Europejska różnorodność kulturowa – drogą do zdobycia wiedzy” (Gimnazjum nr 7) 16.964 zł
 • „Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów” (ZSO nr 3) 19.658 zł
 • „Dodatkowe zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół” (WED) 542.897 zł
 • „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości” (WED) 879.508 zł
 • „Nauka otwiera drzwi do wiedzy” (SP nr 9) 95.595 zł
 • „Pracujący rodzic – szczęśliwy MALUCH w żłobku” (WSS) 288.155 zł
 • „Zacznij od nowa budować swoją przyszłość” (GCPRiPS) 644.486 zł
 • dochodów z pozostałych źródeł dochodów w kwocie 22.499.671 zł,
Na rok 2013 planuje się limit wydatków w wysokości 440.421.154 zł z tego:
a. limit wydatków bieżących 410.395.270 zł
b. limit wydatków majątkowych 30.025.884 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 30.025.884 zł przewiduje się wydatkować na następujące przedsięwzięcia:
 • Przebudowa ul. Kostrzyńskiej 1.600.000 zł
 • Przebudowa ul. Kobylogórskiej – etap I 11.085.530 zł
 • Przebudowa ul. Dobrej – etap II – wykonanie dokumentacji 200.000 zł
 • Przebudowa ulicy Marcinkowskiego (alejki) na odcinku od ul. Myśliborskiej do ul. Matejki 1.450.000 zł
 • Przebudowa obiektów mostowych w ul. Borowskiego wraz z przebudową drogi na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Kardynała Wyszyńskiego – dokumentacja 200.000 zł
 • Przebudowa ul. Warszawskiej – etap II – wykonanie dokumentacji 100.000 zł
 • Przebudowa ulic: Władysława IV, Saskiej i Batorego 2.284.000 zł
 • Przebudowa zatok parkingowych wraz z budową odwodnienia przy ul. Niemcewicza – etap I 1.300.000 zł
 • Przebudowa parkingów przy Szpitalu wraz z przebudową ul. Dekerta – wykonanie dokumentacji 150.000 zł
 • Utwardzenie ul. Billewiczówny 180.000 zł
 • Przebudowa odcinków ulic gruntowych: Niwickiej, Zuchów, Baczewskiego, Gruntowej, Skautów – wykonanie dokumentacji 200.000 zł
 • Przebudowa chodników w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego 300.000 zł
 • Modernizacja odcinka ul. Kasprzaka – Stara Kasprzaka 160.000 zł
 • Rozbudowa Cmentarza Komunalnego – wykonanie dokumentacji 200.000 zł
 • Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. 2.350.000 zł
 • Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 przy ul Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp. 70.000 zł
 • Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. 16.000 zł
 • Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic: Górczyńskiej i Wyszyńskiego 300.000 zł
 • Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – etap I (dotacja dla Marszałka) 825.000 zł
 • Nabywanie i zamiana nieruchomości 3.600.000 zł
 • Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz zakupy inwestycyjne 90.000 zł
 • Budowa toalet na III piętrze budynku Urzędu Miasta 200.000 zł
 • Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej 200.000 zł
 • Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 716.354 zł
 • Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Internatu ZSO nr 2 180.000 zł
 • Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Internatu ZSTiO 430.000 zł
 • Budowa boiska piłkarskiego przy ZSTiO w Gorzowie Wlkp. – dokumentacja 100.000 zł
 • Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego 275.000 zł
 • Zakup kuchni gazowej w Przedszkolu Miejskim nr 29 14.000 zł
 • Zakup kserokopiarki i traktorka w ZSO nr 2 14.000 zł
 • Inicjatywy Lokalne 200.000 zł
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 410.395.270 zł.
Poniesione zostaną na sfinansowanie:
1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 193.985.214 zł
2. dotacji z budżetu miasta na zadania bieżące dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych 46.513.528 zł
3. świadczeń na rzecz osób fizycznych 47.420.069 zł
4. wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych 2.565.402 zł

W ramach kwoty przewidzianej na realizację programów z udziałem środków zagranicznych planuje się wynagrodzenia i pochodne zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektów w wysokości 1.256.633 zł.
Przewiduje się wydatki na następujące projekty:
 • „Europejska różnorodność kulturowa – drogą do zdobycia wiedzy” (Gimnazjum nr 7) 16.964 zł
 • „Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów (ZSO nr 3) 19.658 zł
 • „Pracujący rodzic – szczęśliwy MALUCH w żłobku” (WSS) 288.155 zł
 • „Dodatkowe zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół” (WED) 542.897 zł
 • „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości” (WED) 879.508 zł
 • „Nauka otwiera drzwi do wiedzy” (SP nr 9) 95.595 zł
 • „Zacznij od nowa budować swoją przyszłość” (GCPRiPS) 722.625 zł
5. wypłaty związane z poręczeniami miasta 2.503.630 zł
Przewidziana kwota zabezpiecza ewentualne wydatki wynikające z udzielonych przez miasto poręczeń GTBS i Stal Gorzów Wlkp.

6. wydatki związane z obsługą długu publicznego 11.146.400 zł
Zaplanowana kwota związana jest z obsługą:
- pożyczki NFOŚiGW 60.900 zł
- kredyt zaciągnięty w 2009 r. 1.005.000 zł
- kredyt zaciągnięty w 2010 r. 4.623.400 zł
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. 3.972.100 zł
- kredyt zaciągnięty w 2012 r. 885.000 zł
- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2013 r. 100.000 zł
- kredyt krótkoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2013 r. 500.000 zł

7. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań miasta 106.261.027 zł

W ramach kwoty 4.397.128 zł przewidzianej na rezerwy zaplanowano:
 • rezerwę ogólną ( zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. tworzy się rezerwę w wysokości 0,1% - 1% wydatków budżetu) 1.917.285 zł
 • rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.020.036 zł
 • rezerwę celową na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświaty 189.747 zł
 • rezerwę celową na nagrody Prezydenta zgodnie z Kartą Nauczyciela 234.060 zł
 • rezerwę celową na wydatki majątkowe 1.036.000 zł
Planuje się NADWYŻKĘ BUDZETOWĄ w kwocie 11.400.000 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.
W roku 2013 przewiduje się PRZYCHODY w kwocie 11.000.000 zł. Planuje się zaciągnąć kredyt
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
W roku 2013 przewiduje się ROZCHODY w kwocie 22.400.000 zł. Planuje się spłacić kredyty w kwocie 20.000.000 zł oraz pożyczę w kwocie 2.400.000 zł. Spłata rat kredytów i pożyczki nastąpi z zachowaniem terminów wynikających z umów.

Oprac. Wydział Budżetu i Rachunkowości


17 listopada 2012 09:44, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Uwaga taksówkarze
Komunikat dotyczący ważności licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie ... <czytaj dalej>
Smutny obraz infrastruktury transportowej północy województwa
Publikujemy fragmenty nadesłanego Stanowiska Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców z dnia 30.01.2024 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Niestety, ... <czytaj dalej>
Ważne konsultacje. Kto pierwszy, ten lepszy
Konsultacje w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Ministerstwo Finansów przedstawia harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Konsultacje ... <czytaj dalej>
Do wzięcia niemal 40 mln euro
Północ Lubuskiego sięga po unijne wsparcie. Stawką jest blisko 40 mln euro. - To ostatnie spotkanie z cyklu, ale... ostatni będą ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Spaw-Kon Tomasz Burak

ul. Czartoryskiego 20 /6, Gorzów Wlkp.
tel. 95 738 94 58
branża: Spawanie, zgrzewanie - usługi <czytaj dalej>
"Marina" Ciastkarnia Kawiarnia

ul. Głowackiego 10 b, Gorzów Wlkp.
tel. 95 732 35 16
branża: Cukiernie, cukiernicze sklepy <czytaj dalej>
"Budim" Sp. z o.o.

ul. Długosza 46, Gorzów Wlkp.
tel. 95 728 89 65
branża: Budowlane usługi - wykonanie pod klucz <czytaj dalej>

Uwaga taksówkarze
Komunikat dotyczący ważności licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w ... <czytaj dalej>
#MamyNaToRadę
#MamyNaToRadę! Rusza platforma internetowa z bezpłatnymi poradami dla rodziców. We współpracy ... <czytaj dalej>
Półpasiec pozostawia długotrwałe dolegliwości
Półpasiec oczami pacjentów: ból i brak informacji o chorobie oraz ... <czytaj dalej>
Ukraina też walczy o Polskę
„Ludzie ludziom ten zgotowali los” - Zofia Nałkowska. Pozwolę sobie przypomnieć ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« luty 2024 »
P W Ś C P S N
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Kultura nam się opłaca
Różnie można mówić o Gorzowie i na co dzień głosów narzekania nie brakuje, ale jeśli chodzi o kulturę, nie mamy się czego wstydzić. I choć jest wielu, którzy powtarzają, że ... <czytaj dalej>
Między strachem a wolnością
„Między strachem a wolnością”. To temat konkursu, do udziału w <czytaj dalej>
Konkurs fotograficzny
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu organizuje konkurs fotograficzny „Bogdaniec - <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - wood.jpg
admin ego:
E-papierosy – plaga w polskich szkołach
E-papierosy są już najpopularniejszą używką nikotynową wśród młodzieży w wieku ... <czytaj dalej>
admin ego:
Dziewiąty cud świata
Wracamy na ścieżki Bohuslänu położonego nad cieśniną Skagerrak w północno-zachodniej ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Wystarczą dane
Oszuści nie muszą wcale kraść portfela. Wystarczy, że zdobędą Twoje ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Ochrona zdrowia w niebezpieczeństwie
W ostatnich latach coraz częściej zdarzają się ataki na jednostki ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Marek z Rybakowa:
Dla Gorzowian ważniejsza jest elektryfikacja linii Krzyż - Kostrzyn i reaktywacja linii do Szczecina przez Myślibórz .Do Zielonej nie ma po co ... <czytaj dalej>
Anonim_3739:
Czy jest takie zapotrzebowanie pasażerów?
Czy tylko fani komunikacji kolejowej lobbują że by im sie takie coś marzyło?

Mieszkam <czytaj dalej>
Anonim_1513:
Nooo, rewelka!
Z.M.P. <czytaj dalej>
Anonim_8262:
Słowo " Wielkopolski" kojarzy się z terenami gdzie szanuje się pracę, chce się bogacić, postępować wg pewnych zasad i bycia zdyscyp <czytaj dalej>
Andrzej Trzaskowski:
Urodziłem się w Gorzowie Wielkopolskim i w Wielkopolskim chciałbym umrzeć. Tak do wczoraj myślałem. Ale skoro mogłem zmienić nazwisko, to i na <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej