czwartek 22 lutego 2024     Marta, Małgorzata, Piotr
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
W sprawie północnej obwodnicy Gorzowa
eGorzowska - 12803_e7lSnAkkKGAGb35FsdDc.jpgMożliwość udziału w ocenie oddziaływania na środowisko w sprawie północnej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego.

Od 27 lipca do 28 sierpnia br. można składać uwagi i wnioski do przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie północnej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego – I etap. Etap ten obejmuje odcinek o długości ok. 1,5 km od ronda Barlineckiego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego do nowo wybudowanego ronda na wysokości ul. Żwirowej.

Zgodnie z zapowiedziami zastępcy prezydenta miasta Jacka Szymankiewicza ze spotkania informacyjnego ws. budowy północnej obwodnicy, zapraszamy mieszkańców do udziału w tym postępowaniu. Uwagi i wnioski można składać w formie:
  • pisemnej za pośrednictwem poczty lub składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta,
  • elektronicznej na adres: wsr@um.gorzow.pl,
  • ustnej w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ul. Myśliborskiej 34.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta w tej sprawie oraz związana z nią dokumentacja tj. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgodnienia i opinie dokonane przez specjalistyczne organy znajduje się tutaj: https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/69/9104/Obwieszczenie_Prezydenta_Miasta_Gorzowa_Wielkopolskiego/.

Charakterystyka zakresu przedsięwzięcia
Inwestycja: budowa I etapu północnej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego

Miejsce: odcinek od ronda Barlineckiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do nowo wybudowanego ronda na wysokości ul. Żwirowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Cel realizacji zadania: upłynnienie i rozdzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego oraz poprawa jego bezpieczeństwa.

Zakres zadania:
Przebudowa ronda Barlineckiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, polegającą na:
  • zmianie geometrii ronda poprzez jego powiększenie, z wykonaniem pełnej konstrukcji jezdni i wymianie warstwy ścieralnej;
  • likwidacji istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej do rz. Kłodawka z odcinkiem kanalizacji deszczowej oraz jego wykonaniu w nowej lokalizacji w związku z kolizją z projektowanym przepustem.
2. Budowa odcinka obwodnicy o długości 1,5 km, od wylotu ronda Barlineckiego do projektowanego ronda w rejonie ulic Owocowej i Kazimierza Wielkiego oraz dalszego odcinka do skrzyżowania z ul. Żwirową (skrzyżowania typu rondo), polegającą w szczególności na:

a) budowie nowej dwujezdniowej drogi o długości ok 1,5 km, o szerokości pasa drogowego minimum 35 m, o ilości pasów ruchu 2x2, o klasie drogi G;

b) budowie odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej z odprowadzaniem wód opadowych do osobnych odbiorników, w tym:
  • z odcinka drogi w km od ok. 0+050 do ok. 0+500 do planowanego do wykonania zbiornika retencyjnego, otwartego, umożliwiającego parowanie zgromadzonej w nim wody, z awaryjnym przelewem do rz. Kłodawki, w przypadku jego przepełnienia;
  • z odcinka drogi w km od ok. 0+500 do ok. 1+500 do istniejącego odbiornika po północnej stronie drogi w obrębie działek ewidencyjnych nr 376/68, 1870/20 i 352/4, stanowiącego naturalne podmokłe zagłębienie terenu o powierzchni ok 1,5 ha, porośnięte trzcinowiskiem;
c) budowie chodników;

d) budowie ścieżek rowerowych;

e) budowie ciągów pieszo-rowerowych;

f) budowie nowo projektowanego ronda przy ul. Kazimierza Wielkiego wraz z budową połączeń z innymi drogami publicznymi;

g) budowie dwóch obiektów inżynierskich: wiaduktu nad ul. Ostroroga oraz przepustu na rz. Kłodawka;

h) budowie nowo projektowanego ronda przy ul. Żwirowej wraz z budową połączeń z innymi drogami publicznymi;

i) wykonaniu pozostałych elementów wyposażenia pasa drogowego tj. zatok autobusowych, oświetlenia drogowego w systemie LED, oznakowania, innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

j) odtworzeniu miejsc parkingowych kolidujących z nowo projektowaną infrastrukturą w rejonie skrzyżowania nowego przebiegu ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Zofii Kuratowskiej;

k) uporządkowaniu terenów w rejonie skrzyżowania nowego przebiegu ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Zofii Kuratowskiej, polegającym m.in. na wykonaniu nasadzeń zieleni (skweru /parku kieszonkowego);

l) realizacji nasadzeń drzew i krzewów (kompensacyjnych oraz dodatkowych);

m) przebudowie lub zabezpieczeniu następujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowych, sieci energetycznych (nN i sN), sieci telekomunikacyjnych, sieci ciepłowniczych.

Przeprowadzana ocena oddziaływania budowy pierwszego etapu północnej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego na poszczególne elementy środowiska wskazuje, iż z etapem realizacji inwestycji będą wiązać się przede wszystkim krótkoterminowe oraz chwilowe oddziaływania. Będą to oddziaływania typowe dla prowadzenia procesu budowlanego inwestycji liniowych, związane przede wszystkim z zajęciem i przekształceniem terenu oraz emisją hałasu i zanieczyszczeń do otoczenia.

Realizacja inwestycji będzie się wiązała z koniecznością wycinki drzew i krzewów w zakresie wynikającym z bezpośredniej kolizji elementów infrastruktury i pasa drogowego oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa. Jednakże wycinka ta zostanie zrekompensowana poprzez wykonanie nasadzeń zastępczych (drzew i krzewów). Zieleń rosnąca w bezpośrednim sąsiedztwie terenu prowadzenia robót, nieprzeznaczona do usunięcia, zostanie zabezpieczona przed uszkodzeniami.

Z realizacją przedsięwzięcia wiązać się będzie również konieczność zajęcia nieruchomości zlokalizowanych w przebiegu planowanego pasa drogowego, obecnie zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz ich rozbiórka, w minimalnym zakresie, niezbędnym dla prawidłowego przebiegu i wykonania planowanej obwodnicy.

Dla minimalizacji oddziaływań na etapie eksploatacji drogi przewidziano:
  • wykonanie przejść dla małych zwierząt w rejonie rz. Kłodawki dla zachowania drożności lokalnego korytarza ekologicznego (dolina Kłodawki);
  • wykonanie szczelnego systemu ujmowania wód opadowych z nawierzchni jezdni i ich oczyszczanie przed odprowadzeniem do środowiska;
  • zapewnienie ochrony akustycznej poprzez wykonanie m.in. ekranów akustycznych.
Oceny i analizy przestawione w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz dokonane przez specjalistyczne organy uzgadniające (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Zarząd Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim) i organ opiniujący (Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim) wykazały że, przy założeniu zastosowania działań minimalizujących, nie wystąpi zagrożenie przekroczeń standardów środowiska w sąsiedztwie analizowanego odcinka przyszłego pasa drogowego.

W terminie roku po oddaniu inwestycji do użytkowania przewidywane jest wykonanie analizy porealizacyjnej, przedstawiającej oddziaływania przedsięwzięcia po zastosowaniu działań zapobiegawczych. Ponadto Inwestor będzie zobowiązany prowadzić okresowe pomiary hałasu w środowisku (raz na 5 lat), na podstawie obowiązujących odrębnych przepisów.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
Foto Łukasz Kulczyński


28 lipca 2023 09:34, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Smutny obraz infrastruktury transportowej północy województwa
Publikujemy fragmenty nadesłanego Stanowiska Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców z dnia 30.01.2024 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Niestety, ... <czytaj dalej>
Ważne konsultacje. Kto pierwszy, ten lepszy
Konsultacje w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Ministerstwo Finansów przedstawia harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Konsultacje ... <czytaj dalej>
Do wzięcia niemal 40 mln euro
Północ Lubuskiego sięga po unijne wsparcie. Stawką jest blisko 40 mln euro. - To ostatnie spotkanie z cyklu, ale... ostatni będą ... <czytaj dalej>
Można zdobyć małe granty
- Z małych grantów skorzystało już wiele fundacji, stowarzyszeń i samorządów. Współpraca transgraniczna jest dla nas bardzo ważna – zapewnia ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Eskudo" Sp.j. Hurtownia Wędlin

ul. Małorolnych 1, Gorzów Wlkp.
tel. 95 723 85 00
branża: Mięso, wędliny, drób - hurt <czytaj dalej>
"Drink Bar Boss" Barbara Kowalska

ul. Ogińskiego 43, Gorzów Wlkp.
tel. 95 731 14 11
branża: Bary <czytaj dalej>
"Chillout" Emil Kosmowski

ul. Bolesława Chrobrego 33 a, Gorzów Wlkp.
tel. 668 221 788
branża: Odzież - detal <czytaj dalej>

Konkurs pisanek
51. Ogólnopolski Konkurs Pisanek im. Michała Kowalskiego. Muzeum Lubuskie im. Jana ... <czytaj dalej>
Autorytet
KARTKA Z KALENDARZA... ... dziś 102. rocznica urodzin WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO - ... <czytaj dalej>
Gorzów a sztuczna inteligencja
Czy będziemy umieli zarobić na sztucznej inteligencji w Gorzowie? Jak będziemy ... <czytaj dalej>
Jazzowy duet w Gorzowie
Na ten koncert biletów nie można było dostać już na ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« luty 2024 »
P W Ś C P S N
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Kultura nam się opłaca
Różnie można mówić o Gorzowie i na co dzień głosów narzekania nie brakuje, ale jeśli chodzi o kulturę, nie mamy się czego wstydzić. I choć jest wielu, którzy powtarzają, że ... <czytaj dalej>
Między strachem a wolnością
„Między strachem a wolnością”. To temat konkursu, do udziału w <czytaj dalej>
Konkurs fotograficzny
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu organizuje konkurs fotograficzny „Bogdaniec - <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 9b.jpg
admin ego:
Zamiast narzekać
Ilekroć korci nas, by PONARZEKAĆ NA DZISIEJSZĄ MŁODZIEŻ, bo dziwnie ... <czytaj dalej>
admin ego:
Na szwedzkiej prowincji
Skoro wczoraj wylądowaliśmy wirtualnie na szwedzkiej prowincji, pozostańmy tam jeszcze ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Ochrona zdrowia w niebezpieczeństwie
W ostatnich latach coraz częściej zdarzają się ataki na jednostki ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
W sprawie sztucznej inteligencji
Koniec negocjacji w sprawie unijnego AI Act. Ostateczną treść poznamy ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_6553:
od kiedy do starsi mają okazywać szacunek młodszym a nie na odwrót?

czy dożyliśmy czasów gdzie babcia w autobusie ma ustepować dzie <czytaj dalej>
Anonim_6142:
Pięknie.zmp <czytaj dalej>
Anonim_9422:
Inteligentni mieszkańcy nie wybiorą developera
Bo chcą tanio płacić raty kredytów i najmu. I to jest największym problemem
Trzeba nie <czytaj dalej>
Zawarcianin bez kładki:
Woźniak, twój czas minął. Nic dobrego nie zrobiłeś tylko hop tu, hop tam. Wiarygodny nie jesteś. <czytaj dalej>
Anonim_9674:
Pełne poparcie, brak tylko krótkiego komunikatu, jak nie zrobicie tego w 3 lata to następny sejmik wybieramy w zachodniopomorskim. A 3 LTA TO KUPA <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej