poniedziałek 20 maja 2024     Aleksander, Bernardyn, Bazyli
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Raport o stanie województwa
44. sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Raport o stanie województwa przyjęty.

Radni przyjęli raport o stanie województwa za 2021 r., zaprezentowany przez marszałek Elżbietę Annę Polak. Zarząd województwa otrzymał wotum zaufania.

Raport o stanie województwa i sprawozdanie z wykonania budżetu województwa – to dwa najważniejsze roczne dokumenty w samorządzie regionu. Sejmik zajął się nimi w poniedziałek, 27 czerwca 2022 r., podczas sesji absolutoryjnej.

Raport - rzetelny dokument z wizją na przyszłość
Raport powstał w oparciu o rzetelną diagnozę, która została opracowana na podstawie realizacji polityk, programów, Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, w oparciu o wskaźniki Głównego Urzędu Statystycznego i makroekonomiczne.

Strategię rozwoju województwa radni Sejmiku przyjęli niemal jednogłośnie 15 lutego 2021 r. Przez cały ubiegły rok realizowano przedsięwzięcia priorytetowe, które wpisano do tego dokumentu. - Zielona kraina nowoczesnych technologii – to misja realizowana od 2010 r. Obecnie idziemy poziom wyżej i stawiamy wyżej poprzeczkę w zakresie wspierania inteligentnych specjalizacji i inteligentnych technologii - podkreśliła marszałek Elżbieta Anna Polak.

- Żeby wykonać te kluczowe zadania i przedsięwzięcia wpisane do Strategii potrzebne są pieniądze. W naszym budżecie możemy rocznie przeznaczyć na wydatki niewiele ponad 700 mln zł. Wydatki poszybowały, w tej chwili inflacja jest na poziomie 15 proc. Jesteśmy przekonani, że realizacja tych wszystkich zadań jest możliwa dzięki wsparciu Unii Europejskiej, dlatego w ubiegłym roku dużo czasu poświeciliśmy na przygotowanie nowego programu, na perspektywę 2023-2030 w oparciu o nowe wyzwania, które sobie postawiliśmy w nowym dokumencie w Strategii – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Dużo czasu poświecono negocjacjom z rządem, przygotowaniu regionalnego programu, ale również walce o dobrą alokację dla Lubuskiego. Rezultat jest taki, że Lubuskie - w wyniku podziału dodatkowych środków unijnych - otrzyma 53,3 mln euro więcej, a więc obecnie alokacja na nową perspektywę dla regionu wynosi blisko 915 mln euro (było 861,5 mln)

- Ostatecznie mamy 915 mln euro, znaczy to dla nas bardzo dużo i daje nam szansę skutecznej realizacji wszystkich projektów kluczowych - podkreślała marszałek.

Jak wypada Lubuskie w raporcie za rok 2021?
PKB per capita, czyli produkt krajowy brutto w przeliczeniu na głowę mieszkańca regionu, w 2020 roku (brak danych za 2021 r.) wyniósł 49,4 tys. zł, a w skali Polski - 60,6 tys. zł. Marszałek podkreśliła, że pokazując wskaźniki dotyczące stanu lubuskiej gospodarki, nie tylko te, które tworzy samorząd województwa, można jasno wywnioskować, że udało nam się przejść światową pandemią w dobrej kondycji. Udało się to dzięki przedsiębiorcom i aktywności naszych mieszkańców. Lubuskie sobie radzi.

W 2021 r. wzrosła liczba przedsiębiorstw (o prawie 4 tys.) oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie: z 5242 zł na 5813 zł. Przedsiębiorcy potwierdzają, że średnia płaca jest na krajowym poziomie i wynosi 6500 zł. W zakresie przemysłu i budownictwa odnotowano duży wzrost sprzedaży przemysłu, podobnie wygląda to w produkcji sprzedanej w budownictwie. Odnotowano jednak spadek oddanych do użytku mieszkań.

Nigdy nie było tak niskiego bezrobocia (poniżej 5 proc.) i - na co wskazują uwagę przedsiębiorcy - największym problemem jest brak rąk do pracy. Odnotowano spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Odsetek pracujących w rolnictwie maleje, pod względem gospodarstw ekologicznych jesteśmy jednak w połowie tabeli i jest to dobry wskaźnik. W turystyce mamy znaczącą poprawę, ponieważ wzrosła liczba turystów w stosunku do roku pandemicznego 2020: z 399 tys. do 427 tys. osób.

Innowacyjność warta zachodu
Bardzo dużo czasu poświecono na diagnozę w zakresie innowacyjności. W ubiegłym roku odbyło się szereg warsztatów innowacyjnych. - Poświeciliśmy temu problemowi bardzo dużo uwagi. Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych daje nam pierwsze miejsce w Polsce, a udział nakładów wewnętrznych w regionie na działalność badawczo-rozwojową finansowaną z sektora przedsiębiorstw w nakładach wewnętrznych czwartą pozycję. Mamy drugie miejsce pod względem zgłoszeń wynalazków do urzędu patentowego. Wspieramy przedsiębiorców, jak przeprowadzić patent lub wynalazek, by otrzymał on należyty certyfikat – mówiła lubuska marszałek.

Najważniejsze zadania i przedsięwzięcia
W raporcie o stanie województwa znalazły się kluczowe inwestycje. Na liście znalazły się m.in.:
 • Doposażenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze
 • Nowy OIOM oraz Pododdział Dziennej Chemioterapii w szpitalu w Gorzowie Wlkp.
 • Termomodernizacja Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze
 • Zakończenie projektu Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej
 • Modernizacja i rozbudowa Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze
 • Budowa mostu przez Odrę w Milsku (w IV kwartale 2022 r. będzie oddany do użytku)
 • Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz powiatowych w ramach PROW – 15 mln zł
 • Przebudowa mostu przez rzekę Wartę w miejscowości Świerkocin w ciągu drogi woj. nr 131
 • Odnowa dywanikowa drogi woj. nr 174 Drezdenko – Stare Bielice oraz drogi woj. nr 283 (Lasocin)
 • Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odc. Drezdenko – Gorzów Wlkp.
 • Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko – projekt zakwalifikowany do dofinansowania (66 mln zł)
 • Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna – Międzychód – projekt wciągnięty na listę rezerwową (328 mln zł).
Walka z COVID-19
Łącznie blisko 275 mln zł przeznaczono na walkę z pandemią i jej skutkami. To środki z budżetu województwa i regionalnego programu operacyjnego. Np. za 4,6 mln zł przebudowano izolatki, a za 8,5 mln zł został kupiony sprzęt ratujący życie chorych na COVID-19, który zostanie w naszych szpitalach.

Podczas 12 pikników zdrowia urząd marszałkowski m.in. promował szczepienia i organizował punkty szczepień. Ponad 58 proc. Lubuszan zostało w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Inwestujemy w kapitał ludzi
Marszałek mówiła także o działaniach samorządu w obszarze społecznym. - Wprowadzono nowe programy dla młodych, zależy nam na pobudzeniu kreatywności młodych w regionie. Żeby region rozwijał się dynamicznie, żeby mieszkańcy chcieli tu żyć, pracować w innowacyjnych firmach, gdzie są dobrze płatne miejsca pracy. Wprowadziliśmy konkursy, które finansujemy dla uczelni i kół naukowych. Żeby zatrzymać młodych mieszkańców, którzy są naszą przyszłością, tworzymy warunki do życia i dbamy o jakość życia w regionie, skierowaliśmy w kolejnym roku wsparcie dla uczelni - mówiła marszałek.

Przeznaczono środki na dotacje dla szkół wyższych – na rozwój kierunków, na wsparcie kół naukowych, na małe granty badawcze. Rozwój kierunków: 250 000 zł dla Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., 800 000 zł dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., 3 000 000 zł dla Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, 436 080 zł dla Centrum Badań Kosmicznych PAN. Wsparcie kół naukowych lubuskich uczelni: 248 919,65 zł. Małe dotacje dla uczelni publicznych (małe granty badawcze): 24 735,96 zł

Samorząd funduje stypendia dla studentów wydziałów: lekarskich, pielęgniarstwa, położnictwa, motywacyjne dla studentów pierwszego roku. Na stypendia dla kierunków medycznych skierowaliśmy 1 605 600 zł, na stypendia motywacyjne: 117 000 zł. Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreśliła, że pierwsi absolwenci kierunku lekarskiego UZ zdali najlepiej w Polsce egzaminy.

Samorząd województwa lubuskiego wspiera również koła naukowe uczelni, które odnoszą sukcesy. Np. Koło Naukowe Akademicki Związek Motorowy zrealizowało projekt „Innowacyjne stanowisko do testowania silników małej mocy", Studenckie Koło Naukowe MedCare zajmowało się „Optymalizacją składu chemicznego oraz modyfikacją postaci innowacyjnych biodegradowalnych opatrunków hydrożelowych dla regeneracji skóry o nazwie Advanced Hydrogel System for Skin AHS4S”, a Koło Naukowe Dev&Games przygotowało projekt „Rapid 3D Flow”.

- Niesłychanie ważne jest tworzenie warunków w obszarze infrastruktury społecznej. Inwestujemy w kapitał ludzki. Mamy wiele programów, które temu służą – podkreślała lubuska marszałek.

Kolejne wyzwanie, jakie zostało ujęte w raporcie to demografia. Marszałek zwróciła uwagę na niekorzystne parametry dotyczące wskaźników demograficznych. Liczba Lubuszan nieznacznie, ale systematycznie, spada i dziś ledwo przekracza milion. - Musimy przygotować specjalny program dla województwa w obszarze demografii. Jest spadek w obu podregionach, w zielonogórskim i w gorzowskim. Musimy zrobić dużo więcej, żeby zatrzymać uchodźców w regionie, ponieważ oni chcą zostać w Polsce i pracować w swoim zawodzie – mówiła marszałek.

Lubuskie awansuje pod względem zamożności mieszkańców w gospodarstwach domowych na 4. miejsce w kraju. Z kolei pod względem kondycji finansowej budżetów samorządu województwa, region zajmuje 2. miejsce w Polsce!

Co istotne wzrosła liczba miejsc w przedszkolach i żłobkach, mamy lepsze wskaźniki jeśli chodzi o zdawalność egzaminów maturalnych.

- Nigdy nie mieliśmy tak wiele inwestycji w obszarze kultury. Zakończyła się rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej. Do końca tego roku zostanie rozbudowany Lubuski Teatr o scenę lalkową. A realizując budżet obywatelski, nie zapominaliśmy także o małych projektach, bo to jest właśnie dbanie o zrównoważony rozwój regionu - dodała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Radni o raporcie
Głosowanie nad przyjęciem raportu poprzedziły wystąpienia klubów radnych oraz debata (wcześniej wszystkie komisje radnych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały). Pojawiły się głosy, że w raporcie nie ma informacji o wsparciu rządu dla regionu lubuskiego, podważano organizowanie misji gospodarczych, a cele z zakresu innowacyjności nie są realizowane.

Inni radni z kolei podkreślali wsparcie, jakie lubuskie otrzymało z Unii Europejskiej. Przypomnieli, jak wiele środków przeznaczono na infrastrukturę transportową, jak ważne projekty realizowano z zakresu społeczeństwa informacyjnego. Podkreślali, że pomimo wielu problemów i przeciwności, udało się utrzymać zrównoważony budżet oraz że raport pokazuje, iż nasze społeczeństwo czuje się lepiej, wzrosła gospodarka i zamożność mieszkańców.

Radni wskazywali na rozwój szpitali, infrastruktury komunikacyjnej oraz coraz lepsze wyniki pod względem innowacyjności.

Podczas debaty radni zwracali uwagę zarówno na potencjały jak i deficyty regionu. Pojawiły się zarzuty, że raport jest lakoniczny, wprowadza w błąd i pomija istotne problemy m.in. związane z gospodarką odpadami i inwestycjami.

Inni radni nie zgodzili się z tymi stwierdzeniami i podkreślali, że raport świadczy o dobrym stanie województwa. Region się rozwija, co świadczy o dobrym zarządzaniu. A władze województwa zdały egzamin podczas światowej pandemii.

W głosowaniu 17 radnych było za przyjęciem raportu o stanie województwa i udzieleniem wotum zaufania zarządowi województwa. 12 radnych było przeciw.

LUM


29 czerwca 2022 07:36, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


Ok. Pięknie, ale wpraktyce, co z kolejami w Gorzówku, takiej "dużej" mieścinie na pół ocy województwa?? Proszę redakcję o przepytanie prezydenta miasta, tolerującego złe traktowanie przez PKP, Przewozy Regionalne, kible toytoy, bałagan, śmieci na ul. Dworcowej -wizytówka ginącego, betonowego miasteczka. Oraz radnych sejmiku z północnej części zapomnianego województwa. Co też oni "nabajerują"
Anonim_9574, 29.06.2022, 16:00, 83.20.153.225 ##

kolej to relikt zeszłego wieku

niemcy w to sie jeszcze bawią z innych powodów mają za dużo pieniedzy w budżecie
Anonim_6429, 01.07.2022, 02:22, 37.248.152.79 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Przebudowa Spichrzowej
Ostatnie przygotowania do rozpoczęcia przebudowy ulicy Spichrzowej. Konsorcjum firm TORMEL i WUPRINŻ, przebuduje ostatni, półkilometrowy odcinek ulicy Spichrzowej. Pierwsze prace ruszą ... <czytaj dalej>
UMCS z Jazz Clubem Pod Filarami
80 lat UMCS w Lublinie z Jazz Clubem „Pod Filarami”. W dniach 14 -17 maja 2024 roku w Akademickim Centrum Kultury ... <czytaj dalej>
Remont schodów
Nowe schody na Piaskach, obok lecznicza zieleń. Rusza remont schodów przy ul. Bohaterów Westerplatte, zejście do ul. Sczanieckiej. Skarpa przy schodach ... <czytaj dalej>
Obchody 900-lecia jubileuszu
W sobotę 11 maja br. w Ośnie Lubuskim odbędą się uroczyste obchody z okazji dziewięćsetlecia ustanowienia biskupstwa lubuskiego. Przygotowania do tej ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Wspólnota Mieszkaniowa 3205 Ul.Sikorskiego 110 w Gorzowie Wlkp.

ul. Armii Polskiej 29, Gorzów Wlkp.
tel. 95 728 71 70
branża: Wspólnoty mieszkaniowe <czytaj dalej>
"Dajana" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sklep Odzieżowy

ul. Sikorskiego 14, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 83 87
branża: Odzież - detal <czytaj dalej>
"Domek" Anna Wojcieszonek

ul. Mieszka I 56, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 67 85
branża: Projektowe biura <czytaj dalej>

Nowe władze Ruchu Miejskiego LDM
W piątek 17 maja odbyło się zebranie Ruchu Miejskiego Ludzie ... <czytaj dalej>
Zdał osiem matur na 100 procent
Zdał 8 matur na 100 proc. 8 matur na 100 ... <czytaj dalej>
Na co stać gospodynię domową
W nowym filmowym tygodniu czekają nas kolejne premiery. Koniecznie zobaczcie ... <czytaj dalej>
Internat i poradnia
Zniknęły rusztowania wokół budynków przy ul. Warszawskiej, w których powstają: ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« maj 2024 »
P W Ś C P S N
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_admin.jpg
admin ego:
Piękna inicjatywa w brzydkim mieście
Znany gorzowski lekarz Ireneusz Czerniec zaprosił w niedzielę kandydatów do Rady Miasta, dziennikarzy oraz mieszkańców na spacer ulicami śródmieścia. „Porozmawiajmy i zobaczmy, cóż dobrego możemy zrobić dla naszego miasta, w celu ... <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_0434.jpg
admin ego:
Bartek z Zagnańska
Bartek z Zagnańska – odwiedzając Świętokrzyskie absolutnie nie można go ... <czytaj dalej>
admin ego:
Juliusz Kulesza „Julek”
Juliusz Kulesza „Julek” 19 maja skończył 96 lat. Nazywam się Juliusz ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Bez makijażu?
5 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Makijażu, poświęcony promowaniu naturalnego ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Alkoholowa mapa Polski
Ponad 95 tys. pijanych kierowców zatrzymała policja w 2023 roku. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_9923:
O ile tablice edukacyjne i "lecznicza zieleń" podrożą koszty inwestycji?
"... W naszym interesie jest by ten miś był jak najd <czytaj dalej>
Staryh:
Znowu " sami swoi". A wogóle czym oni się zajmują??? <czytaj dalej>
Staryh:
Tak miasto twój wójt sp...ł, że faktycznie rowerem lepiej jeździć, ale powstaje kolejne pole do....nadużyć/?/ Na początek, obowiązkowe kaski <czytaj dalej>
Anonim_9923:
To proponuję jeszcze do każdego roweru, silnik odrzutowy, zestaw Wi-Fi, talerz satelitarny i co tam jeszcze w koszta można wrzucic :-) <czytaj dalej>
Staryh:
Ale pitolenie. Ani słowa o kolejce do "znachora" o bólu w krzyżu, o polityce i innych przyjemnościach wątpliwych u będących starymi l <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej